Glen Zhu


#21 – Glen Zhu

Position:
Height: 5'7"
Weight: lbs
Faculty: Faculty of Applied Science
Year: 1st Year
Hometown: Burnaby, Canada
Roster Year: 2022-23


Biography

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.